Regulamin

REGULAMIN NAJMU PRZYCZEP KEMPINGOWYCH FIRMY RES-BUD WOJCIECH RESZCZYŃSKI, UL. GÓRECKIEGO 18, 64-100 LESZNO, NIP: 697 21 36 167
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zawierania umów najmu przyczep kempingowych Res-Bud Wojciech Reszczyński, zwaną dalej „Wynajmującym” z przedsiębiorcami bądź konsumentami zwanymi dalej „Najemcami”, zwanymi łącznie „Stronami”.

2. Niniejszy Regulamin w sposób szczegółowy określa prawa i obowiązki Stron umowy najmu i stanowi jej integralną część.

3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i umowy najmu, Strony obowiązują postanowienia umowy najmu.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową najmu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 2018, poz. 1025 ze zmianami).

II. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY NAJMU ORAZ WARUNKI ZAWARCIA UMOWY NAJMU
1.Wynajmujący zawiera z Najemcą umowę najmu, której przedmiotem jest przyczepa kempingowa, oddawana Najemcy do korzystania wyłącznie w celach rekreacyjnych.

2. Szczegółowy opis przyczepy kempingowej wraz z jej wyposażeniem jest każdorazowo wskazany w protokole wydania, stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy najmu i będący jej integralną częścią, który każdorazowo wypełniany jest i podpisany przez Strony umowy.

3. Bieg okresu umowy najmu rozpoczyna się z chwilą wskazaną w umowie najmu bądź z chwilą wydania pojazdu Najemcy w dacie wskazanej w protokole wydania przyczepy, o którym mowa w pkt. II.2. Regulaminu.

4. Najemcą przyczepy kempingowej może być wyłącznie osoba, która:
a) ukończyła 25 rok życia, posiada prawo jazdy kategorii B przez okres przynajmniej 3 lat oraz ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
b) W przypadku przekroczenia 3500 kg Dopuszczalnej Masy Całkowitej Zestawu (samochód + przyczepa) kierowca musi posiadać uprawnienia B+E, B96 lub C+E oraz Viatolla przypisanego do samochodu, którym będzie ciągnięta przyczepa.

5. Kierowcą najmowanej przyczepy kempingowej może być wyłącznie Najemca lub osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. II.4 Regulaminu i wpisana do umowy najmu jako „ Kolejny Kierowca”.

6. Najemcą przyczepy kempingowej może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, jeżeli reprezentująca ją osoba fizyczna bądź osoba wskazana jako kierowca spełnia warunki opisane w punkcie II.4 Regulaminu.

7. Przed zawarciem umowy najmu Najemca obowiązany jest do przedstawienia Wynajmującemu dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego oraz „Kolejnego Kierowcy” warunków opisanych w pkt. II.4 i 5 Regulaminu.

8. W dniu podpisania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do przedłożenia Wynajmującemu – jako załącznika do umowy – kserokopii ważnego dowodu tożsamości lub paszportu oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami. Powyższe znajduje zastosowanie także w przypadku wpisania do umowy „Kolejnego Kierowcy”, a także „Kierowcy”, w przypadku zawarcia umowy przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ale posiadającą zdolność prawną.

9. W razie zawierania umowy przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ale posiadającą zdolność prawną Najemca zobowiązany jest także poza dokumentami opisanymi w pkt. II.7, przedłożyć Wynajmującemu kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania danego podmiotu.
10. Warunki wskazane w punkcie II.4 oraz II.6 winny być spełnione przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu jako „Kierowca”, „Kolejny Kierowca” wyżej wymienionych wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

11. W umowie najmu każdorazowo Najemca obowiązany jest wskazać osoby, które razem z Najemcą, Kierowcą lub Kolejnym Kierowcą będą korzystały z przyczepy kempingowej w trakcie trwania umowy najmu.

12. Przyczepa kempingowa nie może być oddana przez Najemcą, Kierowcę lub Kolejnego Kierowcę w podnajem lub do dalszego używania, korzystania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Kierowcą pojazdu, korzystającym z pojazdu nie może być osoba, która nie została wskazana w umowie najmu jako „Kolejny Kierowca” lub korzystający. W przypadku stwierdzenie niespełnienia powyższych wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej w wysokości 5000 zł netto.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ, UBEZPIECZENIA I WARUNKI
ODPOWIEDZIALNOŚCI:
1.Każda przyczepa kempingowa posiada ubezpieczenie OC i AC oraz NW. W dniu zawarcia umowy najmu Wynajmujący na podstawie odrębnego protokołu przekaże Najemcy kopie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, szczegółowo określających zasady wypłaty odszkodowania i procedury w przypadku zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę.

2. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność m.in. za szkodę:
a) powstałą w wyniku umyślnego uszkodzenia pojazdu lub rażącego niedbalstwa (zagubienie kluczyków, dokumentów pojazdu, uszkodzenia wnętrza przyczepy i jej wyposażenia), uszkodzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, użyciu środków odurzających, psychotropowych bądź bez ważnego prawa jazdy;
b) w przypadku zbiegu z miejsca kolizji (wypadku);
c) powstałą w sytuacji, gdy kierującym przyczepy była osoba nieuprawniona zgodnie z postanowienia niniejszego Regulaminu;
d) powstałą w wyniku kradzieży przyczepy, w wyniku której zaginęły kluczyki lub dokumenty dotyczące skradzionej przyczepy;
e) powstałą w wyniku nieprzestrzegania przez Najemcę, Kierowcę lub Kolejnego Kierowcę obowiązujących przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych dotyczących dopuszczalnej wysokości pojazdu przejeżdżającego pod wiaduktami drogowymi, nieprawidłowego ładowania lub rozładowywania i niestosowania instrukcji użytkowania pojazdu;
f) wyrządzoną osobom trzecim podczas użytkowania przyczepy, nie pokryte odszkodowaniem;
g) innych przypadkach, w których Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

3. W przypadku wypłaty przez Ubezpieczyciela odszkodowania niepokrywającego pełnej wysokości szkody, Najemca zobowiązany jest do jej pełnego wyrównania. W przypadku kwestionowania przez Najemcę wysokości szkody, zostanie ona określona przez rzeczoznawcę powołanego na koszt Najemcy.

4. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w przyczepie kempingowej oraz inne szkody powstałe w trakcie trwania umowy najmu będące wynikiem nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, umowy najmu. Wraz z Najemcą solidarna odpowiedzialność za wyżej wymienione szkody ponoszą także Kierowca, Kolejny Kierowca oraz osoby korzystające z przyczepy najmu.

5. Najemca ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany do uregulowania wszelkich opłat, kosztów, mandatów, kar, które powstały w trakcie trwania umowy najmu w związku z użytkowaniem i wynajęciem przyczepy kempingowej. Dotyczy to także opłat, kosztów, mandatów, kar, które powstały w trakcie trwania umowy najmu w związku z użytkowaniem i wynajęciem przyczepy kempingowej przez Najemcę, a którymi został obciążony Wynajmujący, także w zakresie opłat, kosztów, mandatów i kar ujawnionych po dniu zwrotu przyczepy.
6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu przez Najemcę, Kierowcę, Kolejnego Kierowcę i inne osoby korzystające z przyczepy kempingowej.

IV. OBOWIĄZKI NAJEMCY:
1. W trakcie trwania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do:
a) korzystania z przyczepy kempingowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, umową najmu oraz jej przeznaczeniem i instrukcją Wynajmującego, przedstawioną Najemcy przed dniem wydania pojazdu;
b) zabezpieczenia przyczepy przed kradzieżą, włamaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, należytego zamknięcia pojazdu, odpowiedniego uruchamiania wszelkich dostępnych w przyczepie środków bezpieczeństwa, alarmów oraz blokad;
c) należytego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów, w tym w szczególności dowodu rejestracyjnego dotyczących przyczepy kempingowej oraz kluczy do pojazdu;
d) bieżącej kontroli i monitorowania warunków technicznych przyczepy kempingowej, jej sprawności umożliwiających jej bezpieczne użytkowanie;
e) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym;

2. W trakcie trwania umowy najmu Najemcy, Kierowcy, Kolejnemu Kierowcy oraz korzystającym zabrania się:
a) prowadzenia przyczepy pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych zabronionych substancji;
b) palenia tytoniu w przyczepie kempingowej, w tym elektronicznych papierosów (E-Papierosów);
c) korzystania z przyczepy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, w tym w szczególności używania jej do udziału w imprezach samochodowych, testach, przewożenia ładunków i materiałów niebezpiecznych, przedmiotów łatwopalnych, przedmiotów mogących wyrządzić szkodę w przyczepie kempingowej, przedmiotów, których przewożenie jest zabronione przez przepisy prawa oraz używania przyczepy kempingowej w celu zabronionym przez przepisy prawa;
d) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym przyczepy;
e) dokonywania jakichkolwiek przeróbek, zmian w przyczepie kempingowej;
f) poruszania się przyczepą kempingową po terenach państw nienależących do Wspólnoty Europejskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego;
g) poruszania się przyczepą kempingową po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami lub zamieszkami;

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę postanowień pkt. IV.2 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie wynikłe z tego powodu szkody, w tym także do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem przyczepy do stanu poprzedniego lub związanych z utratą wartości przyczepy.

V. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO:
1. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Najemcy przyczepy kempingowej w stanie zdatnym do umówionego użytku, czystej, technicznie sprawnej oraz posiadającej pełną dokumentację, co zostanie wskazanie w podpisanym przez Strony protokole wydania.

2. Wynajmujący zobowiązuję się do udzielenia Najemcy wszelkich wskazówek i instrukcji dotyczących sposobu obsługi i korzystania z przyczepy kempingowej przed zawarciem umowy najmu.

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU, KOLIZJI, SZKODY LUB AWARII:
1. W sytuacji zaistnienia kolizji drogowej, wypadku lub kradzieży przyczepy kempingowej będącej przedmiotem umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o powyższych zdarzeniach Policji oraz sporządzenia z uprawnionymi funkcjonariuszami odpowiedniego pisemnego protokołu i uzyskania jego kopii. W przypadku kiedy z powodu skutków zdarzenia, w szczególności obrażeń doznanych w wypadku lub kolizji, Najemca nie jest w stanie spełnić powyższego obowiązku, za zawiadomienie oraz sporządzenie i uzyskanie protokołu odpowiedzialne są Kierowca, Kolejny Kierowca lub też inna osoba korzystająca z przyczepy kempingowej.

2. Protokół ze zdarzenia winien w szczególności zawierać następujące elementy: imiona i nazwiska osób biorących udział w zdarzeniu oraz ich aktualne adresy zamieszkania, imiona i nazwiska oraz aktualne adresy zamieszkania świadków zdarzenia, dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu w tym numery rejestracyjne, numery VIN, numery polis ubezpieczeniowych oraz dane podmiotów, które je wystawiły oraz podpisy wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu.

3. O zaistnieniu kolizji drogowej, wypadku lub kradzieży przyczepy kempingowej będącej przedmiotem umowy najmu, Najemca, a w sytuacji opisanej w pkt. VI.1. Kierowca, Kolejny Kierowca lub inna osoba korzystająca z przyczepy kempingowej, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zdarzeniu oraz przedstawienia – w miarę możliwości – danych podmiotów odpowiedzialnych za ich spowodowanie.

VII. ZASADY REZERWACJI PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ, ZAWARCIA UMOWY NAJMU ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Przed zawarciem umowy najmu przyczepy kempingowej Najemca jest uprawniony do dokonania osobiście, telefonicznie (+ 48 661 96 19 96) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypasione-wakacje@resbud.eu)rezerwacji przyczepy kempingowej, wskazując jej szczegółowe dane oraz planowany okres trwania umowy najmu. Wynajmujący po dokonaniu rezerwacji, dokonuje jej natychmiastowego potwierdzenia na adres poczty elektronicznej Najemcy.

2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wniesienie na rzecz Wynajmującego opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% czynszu najmu przyczepy. Zapłata opłaty rezerwacyjnej winna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przez Wynajmującego dokonania rezerwacji przyczepy na rachunek bankowy 13 1090 1245 0000 0001 3006 0340
ze wskazaniem imienia i nazwiska Najemcy, danych adresowych oraz danych dotyczących modelu rezerwowanej przyczepy kempingowej. Za dzień zapłaty opłaty rezerwacyjnej uważa się dzień uznania kwoty na rachunku Wynajmującego.

3. Brak zapłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym w pkt. VII.2 jest równoznaczny z rezygnacją z dokonanej rezerwacji.

4. Czynsz najmu przyczepy kempingowej, stanowiący także podstawę do wyliczenia opłaty rezerwacyjnej, jest szczegółowo określony w Cenniku, stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz umowy najmu i będący ich integralną częścią.

5. Dokonanie rezerwacji przyczepy, o której mowa w pkt. VII.1. nie jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu przyczepy.

6. W terminie tygodnia od dnia potwierdzenia rezerwacji przez Wynajmującego, Najemca winien stawić się w siedzibie Wynajmującego celem zawarcia umowy najmu zarezerwowanej przyczepy kempingowej, przedkładając dowód uiszczenia opłaty rezerwacyjnej. W przypadku niepodpisania przez Najemcę umowy najmu we wskazanym terminie, poczytuje się, że Najemca zrezygnował z najmu przyczepy kempingowej. Uiszczona opłata rezerwacyjna nie podlega wówczas zwrotowi.

7. Na 30 dni przed planowanym terminem najmu przyczepy, określonym w umowie najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty uzupełniającej opłaty tytułem czynszu, która wraz z uiszczoną opłatą rezerwacyjną będzie stanowić 50 % czynszu najmu przyczepy, na rachunek bankowy Wynajmującego 13 1090 1245 0000 0001 3006 0340
ze wskazaniem imienia i nazwiska Najemcy, danych adresowych oraz danych dotyczących modelu rezerwowanej przyczepy kempingowej. Za dzień zapłaty części czynszu rezerwacyjnej uważa się dzień uznania kwoty na rachunku Wynajmującego.

8. Pozostałą część czynszu najmu, Najemca obowiązany jest uiścić na trzy dni przed rozpoczęciem okresu najmu na rachunek bankowy Wynajmującego 13 1090 1245 0000 0001 3006 0340
ze wskazaniem imienia i nazwiska Najemcy, danych adresowych oraz danych dotyczących modelu rezerwowanej przyczepy kempingowej. Za dzień zapłaty pozostałej części czynszu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku Wynajmującego.

9. Brak dokonania opłat w wysokości i terminach określonych w pkt.VII.7 oraz pkt. VII.8 poczytuje się za rezygnację z najmu przyczepy kempingowej. Uiszczona wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

10. Zmiana terminu najmu przyczepy kempingowej możliwa jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego pod warunkiem, że przyczepa jest dostępna w nowym terminie najmu, a Najemca poinformował Wynajmującego o zmianie terminu nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem pierwotnego terminu najmu . Zmiana terminu umowy najmu jest dokonywana w formie aneksu pod rygorem nieważności.

VIII. KAUCJA:
1. Celem zabezpieczenia ewentualnych szkód lub roszczeń Wynajmującego w przedmiocie umowy najmu, Najemca najpóźniej na dzień przed wydaniem mu przyczepy kempingowej zobowiązany jest do zapłaty na rachunek bankowy Wynajmującego 13 1090 1245 0000 0001 3006 0340
kaucji w wysokości 2000 zł,. Za dzień zapłaty kaucji uważa się dzień uznania kwoty na rachunku Wynajmującego.

2. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z uiszczonej kaucji wszelkich należności wynikających z nieprzestrzegania przez Najemcę obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie, umowie najmu, a nie pokrytych przez Najemcę w dniu zwrotu przyczepy kempingowej. W szczególności dotyczy to:
a) kradzieży lub szkody całkowitej przyczepy – całkowita utrata kaucji,
b) złamanie zakazu palenia w przyczepie – całkowita utrata kaucji,
c) zgubienie kluczyków do przyczepy kempingowej – 400 PLN / szt, d) zgubienie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub polisy ubezpieczeniowej – 1000 PLN,
e) nie wyczyszczenie toalety chemicznej oraz jej zbiornika – 500 PLN,
f) nieposprzątanie lub nienależyte posprzątanie przyczepy po okresie najmu. – 200 PLN.

3. Utrata kaucji lub jej części następuje także w przypadku spowodowania przez Najemcę szkody, nie objętej ubezpieczeniem AC, a w szczególności w sytuacji:
a) uszkodzenia wnętrza przyczepy, instalacji, mebli,
b) uszkodzenie lub zniszczenie elementów wyposażenia dodatkowego przyczepy np.: > uszkodzenie odbiornika lub pilota TV- sat, > zniszczenie lub uszkodzenie umeblowania lub tapicerki, > zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia dodatkowego np. markizy, mebli turystycznych, klimatyzatora, agregatu prądotwórczego, zastawy stołowej;

4. W przypadku gdy uiszczona kaucja nie pokryje wszystkich szkód spowodowanych przez Najemcę lub inne osoby, za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wynajmującego.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Najemca jest uprawniony do rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Jeżeli rozwiązanie umowy najmu nastąpiło do 90 dni przed planowaną datą rozpoczęcia najmu Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania 50% opłaty rezerwacyjnej;

3. Jeżeli rozwiązanie umowy najmu nastąpiło po upływie 90 dni przed planowaną datą rozpoczęcia najmu Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania całej opłaty rezerwacyjnej

X. ZASADY PRZEKAZANIA I ZWROTU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ:
1. Wydanie przyczepy następuje na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt. II niniejszego Regulaminu. Wydanie przyczepy Najemcy może nastąpić wyłącznie po uprzednim odbyciu przez Najemcę instruktażu użytkowania i prowadzenia przyczepy prowadzonego przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Najpóźniej w dniu wydania przyczepy Najemca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego opłaty przygotowawczej na poczet dokonania przez Wynajmującego kosztów przygotowania przyczepy do podróży w wysokości 250 zł, która obejmuje koszty związanych z umyciem przyczepy, uzupełnieniem butli gazowej oraz chemii w toalecie, szkoleniem oraz wydaniem i odbiorem pojazdu.

3. Zwrot przyczepy kempingowej winien nastąpić w terminie i miejscu ustalonym przez Strony w umowie najmu na podstawie protokołu odbiorczego, który winien być podpisany przez obie Strony umowy.

4. Zwrot przyczepy kempingowej przez Najemcę w terminie wcześniejszym nie nakłada na Wynajmującego obowiązku zwrotu części czynszu. Przed dokonaniem zwrotu Najemca zobowiązany jest do dokładnego wyczyszczenia przyczepy, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz pojazdu.

5. Opóźnienie w zwrocie przyczepy kempingowej skutkuje nałożeniem na Najemcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą dobę.

6. Niezwrócenie pojazdu w ciągu 6 godzin po upływie okresu najmu wskazanego w umowie najmu i niepowiadomienie o tym Wynajmującego traktowane jest jako przywłaszczenie przyczepy kempingowej i skutkuje zawiadomieniem Policji oraz całkowitą utratą kaucji.

7. Zwrot przyczepy kempingowej przez Wynajmującego nie zwalnia go od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w przedmiocie umowy najmu, w tym szkody wyrządzone przez osoby za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje także szkody wyrządzone w trakcie trwania umowy najmu, a ujawnione po jej zakończeniu.

8. Za wyraźną zgodą wynajmującego zwrot przyczepy może nastąpić w dniach ustawowo wolnych od pracy lub w godzinach 17:00-20:00. W takiej sytuacji najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą z tego tytułu w wysokości 100 zł.

XI. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE:
1. Prawem właściwym w przypadku wystąpienia między stronami sporu na tle realizacji umowy najmu jest prawo polskie.

2. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy najmu jest sąd polski właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych jest Res-Bud Wojciech Reszczyński, ul. Góreckiego 18, 64-100 Leszno, NIP: 697 21 36 167

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia umowy najmu przyczepy kempingowej, jej wykonania i roszczeń z nią związanych, a także w celach reklamowych i marketingowych. W innych przypadkach dane osobowe są przetwarzane wyłącznie za pisemną zgodą osoby, której dotyczą.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiot którego dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Reklamacje:
Każdy konsument ma prawo złożyć reklamację, gdy okaże się, że nastąpią uchybienia ze strony wypożyczalni, które sprawią, że usługa nie spełnia wymogów zawartych w podpisanej umowie.
Gdy zauważysz usterki techniczne lub w wynajętym samochodzie będzie brakować wyposażenia, które zostało opisane w umowie, powinieneś poinformować o tym fakcie wypożyczalnię. Reklamację może złożyć zarówno osoba decydująca się na wynajem krótkoterminowy, jak i średnioterminowy czy długoterminowy
Jeżeli wynajęty produkt ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona).
Wynajmujący powinien udzielić najemcy odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM.

Przewiń do góry